Hišni Red v PGD Tržič

LOGO PGD TRŽIČ

Prostovoljno gasilsko društvo Tržič

Balos 6

4290 Tržič

 HIŠNI RED  

prostorov gasilskega doma PGD Tržič

I.  Splošna določila

 1. Hišni red prostorov gasilskega doma PGD Tržič se sprejme za zagotovitev osebne varnosti ljudi in premoženja, z namenom zagotavljanja reda in čistoče v objektu ter javnega reda in miru na območju gasilskega doma PGD Tržič. Vodstvo PGD so predsednik in poveljnik, v primeru odsotnosti omenjenih dveh se obračate na namestnika poveljnika ali podpredsednika, v tem napisanem vrstnem redu!
 2. Vsi uporabniki prostorov gasilskega doma PGD Tržič so dolžni spoštovati hišni red, ne glede na čas uporabe prostorov in aktivnosti, ki jih izvajajo na območju objekta.
 3. Po 21:00 uri je v prostorih in na funkcionalnih površinah PGD Tržič prepovedano zadrževanje oseb, katere so mlajše od 18. let – izjema so vaje in usposabljanja (samo za čas aktivnosti), katera se izvajajo pod nadzorom mentorja oziroma odgovorne osebe. Mentor je odgovoren za vse aktivnosti in dejanja, katera so se izvedla v tem času. To potrdi s vpisom v dnevnik PGD Tržič. V času med 22. in 6. uro, ne glede na dan v tednu, mora biti gasilski dom PGD Tržič prazen in pospravljen, izjema so dogodki in srečanja, katera so pod nadzorom odgovorne osebe ali je le-to javljeno vodstvu PGD Tržič z utemeljitvijo.
 4. Vsaka dejavnost, ki se izvaja izven določil hišnega reda mora biti evidentirana v dnevniku PGD , kjer je potrebno vpisati datum, čas trajanja, opis dejavnosti ter vse navzoče osebe. Enega od navzočih se določi za odgovorno osebo. Ta s podpisom potrdi svojo odgovornost za vse aktivnosti in dejanja, katera so se izvedla v tem času.
  • Na območju PGD Tržič so površine (parkirišče), ki funkcionalno pripadajo objektu in jih koristijo le člani PGD Tržič.
  • Vstop v prostore je dovoljen samo članom PGD Tržič. Obiskovalci lahko vstopijo v prostore društva le v spremstvu člana PGD Tržič, ki je dolžan vstop obiskovalca javiti vodstvu PGD in to evidentirati v dnevniku.
  • Prepovedano je poškodovati opremo, premoženje in inventar. Vsi uporabniki so dolžni obvestiti vodstvo društva o vseh nepravilnostih in morebitnih poškodbah na opremi, zgradbi ali inventarju, ki so nastale pred prihodom ali med uporabo. V kolikor je bila škoda iz malomarnosti ugotovljena po uporabi, stroške povzročene škode nosi zadnji uporabnik.
  • Vstop je prepovedan vsem opitim, zasvojenim z nedovoljenimi substancami in osebam, ki se ne držijo hišnega reda. Prepove se lahko vstop v prostore tudi drugim osebam s strani odgovorne osebe.
  • V  komandno sobo ni dovoljeno vnašati hrano in pijačo zato je namenjen klubski prostor.
  • Kajenje je dovoljeno zunaj gasilskega doma na zato določenem mestu, ki se nahaja pri osebnem prehodu v gasilni dom. V vseh ostalih prostorih je strogo prepovedano! 
  • Izposoja opreme gasilskega društva je dovoljena le po predhodnem soglasju in dovoljenju poveljnika ali predsednika PGD. Opremo izda orodjar, kateri mora napisati zaznamek (reverz). Gasilska oprema se posodi ali najame le skupaj z USPOSOBLJENIMI gasilci potrebnimi za izvedbo naloge, razen če izjemoma poveljnik ne odloči drugače. Premeščanje opreme ali inventarja iz posameznega prostora ali vozila je dovoljeno le po predhodnem dogovoru s poveljnikom ali predsednikom PGD.
  • Prepovedano je izdelati kopijo ključev brez odobritve vodstva PGD ali upravnega odbora PGD Tržič, vodi se evidenco članov, ki posedujejo ključe objekta.
  • Prepovedano je nadlegovati in se nasilno obnašati do drugih, se nemoralno obnašati ali opravljati nemoralna dejanja.
  • Prepovedano je parkirati vozila ali odlagati predmete pred vhode oziroma izhode v objekt. Izjema so operativna usposabljanja in intervencije. Nameščanje reklamnih napisov je dovoljeno le s predhodnim dovoljenjem odgovorne osebe.
  • Operativni gasilec, ki ima svojo garderobno omarico, prevzema odgovornost, da je urejena, oprema v njej pa očiščena, zložena ter pripravljena za intervencijo. Omarica je prostor zgolj za osebno zaščitno opremo. Nadzor mesečno izvaja oseba določena z strani poveljnika PGD!
  • V gasilskem domu se vzdržuje red in čistoča. Za to so odgovorni vsi člani PGD, nadzor izvajata hišnik in orodjar PGD. Po vsaki uporabi, katerega koli prostora se le tega očisti, opremo ali inventar pa vrne na mesto, kjer je bila vzeta!
  • Prostore, naprave, inventar ali površine se uporablja na lastno odgovornost. PGD  ne odgovarja za škodo, ki bi nastala ob odtujitvi predmetov ali stvari uporabnikov v prostorih ali na pripadajočih površinah.
  • V prostorih PGD Tržič se izvaja video nadzor.

  II.  Kontrola izvajanja hišnega reda

  1. Za izvajanje in kontrolo hišnega reda so odgovorni vsi člani PGD!
  2. Dodatno kontrolo izvajanja hišnega reda opravljata še orodjar in hišnik PGD, vsak na svojem področju!
  3. Vsako kršitev na predlog vodstva PGD obravnava disciplinska komisija PGD, katera presodi resnost kršitve in na podlagi ugotovljenih dejstev sklepa določene ukrepe.

  III.  Ukrepi v primeru kršitev

  V primeru kršitve določil hišnega reda, s katerim je opredeljena prepoved, se do kršitelja izvajajo naslednji ukrepi, ki veljajo, dokler jih disciplinska komisija PGD Tržič ne prekliče:

  1. Prepoved vstopa v prostore in na pripadajoče površine PGD Tržič.
  2. Odstranitev iz prostora ali območja objekta oziroma površin PGD Tržič.
  3. Postopek za ugotavljanje odgovornosti.
  4. Zahtevek za povračilo povzročene škode in izgube prihodka zaradi storjene škode.
  5. Drugi ukrepi, kateri so sprejeti na podlagi kršitve pravil.

  IV.  Ukrepi po končanih aktivnostih

  1. Po končanih aktivnostih je potrebno:

  • zagotoviti nemoten in varen odhod udeležencev;
  • pregledati in očistiti vse prostore, ki so bili uporabljeni med aktivnostmi;
  • namestiti predmete in opremo v stanje, kakršno je bilo pred aktivnostmi.

  V.  Končna določila

  Hišni red se objavi na vidnem mestu v gasilskem domu Tržič in na spletni strani društva. Veljati začne z dnem, ko ga sprejme UO društva in ga podpiše odgovorna oseba.

  Tržič,       7.05.2023                                                                              

  Predsednik PGD Tržič

                   Franjo Liška

                                                                                 

   Poveljnik PGD Tržič

            Gregor Rožič

  Scroll to Top